Services

Tư Vấn Giải Pháp Marketing Tổng Thể

Chiến Lược Thương Hiệu – Truyền Thông

Quảng Cáo

Sáng Tạo

Nghiên Cứu

Quan Hệ Báo Chí

Truyền Thông Số

Sự Kiện

Các Lĩnh Vực Chuyên Môn

Sáng Tạo

 • Chiến lược và ý tưởng
 • Sản xuất TVC
 • Quảng Cáo In Ấn
 • Thiết Kế Bao Bì

Truyền Thông

 • Thông điệp
 • Chiến lược truyền thông
 • Sự kiện họp báo
 • Quan hệ báo chí
 • Phát triển tài liệu báo chí
 • Hình ảnh lãnh đạo
 • Chia sẻ chuyên sâu của lãnh đạo
 • Quản lý khủng hoảng

Truyền Thông Số

 • Chiến lược truyền thông số
 • Phát triển và quản lý nội dung
 • Thiết kế và lập trình web
 • Phát triển ứng dụng số

Sự Kiện

 • Sự kiện của Doanh nghiệp
 • Hoạt động Activation
 • Triển lãm
 • Chạy Roadshow